Den første IA-avtalen ble inngått i 2001, da regjeringen og partene i arbeidslivet alle så at det høye nivået på og utviklingen i sykefraværet ikke ville være bærekraftig over tid.

Avtalen innebar at myndighetene ikke skulle endre sykelønnsordningen, mens partene i arbeidslivet og virksomhetene skulle sette i verk tiltak for å redusere sykefraværet. Målet var å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået målt 2. kvartal 2001.  

Sykefraværet er per i dag (2021) redusert med nærmere 12 prosent siden 2001 da den første IA-avtalen ble etablert.

Partene i arbeidslivet og regjeringen inngikk en ny avtale for perioden 2019-2024, hvor aktivitetene i større grad enn tidligere spisses inn mot bransjer/sektorer med høyt sykefravær og frafall. Spekter har hovedansvaret for to av bransjene; sykehus og persontransport.

Det er også lagt vekt på å rette arbeidet mot hyppig, gjentagende sykefravær.

Målet i den nye avtalen er å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for 2018.