Prøve- og riggesituasjonen er krevende med hensyn til smittevern. Det bør settes av mer tid enn vanlig slik at stress som lett kan prege situasjonen ikke fører til at man glemmer eller slurver med smitteverntiltak. Det bør også etterstrebes et samsvar mellom størrelse på stab i forhold til prøvelokale, som muliggjør etterlevelse av helsemyndighetenes anbefalinger.

  • Bruk gjerne flere pauser enn vanlig.  
  • Vask hendene før og etter hver økt, og ellers ved behov. Bruk antibac når vask ikke er tilgjengelig.
  • Alle bør vise hensyn til hverandre og holde god avstand, gjennom arbeidets ulike situasjoner og prosesser. 
  • Anbefalingene om en meters avstand legges til grunn for organisering av arbeidet..
  • Leseprøver bør om mulig gjennomføres digitalt. Ved bruk av utskrevet manus skal alle aktører ha sitt eksemplar og dette skal ikke utveksles med andre.

Man må gjøre en vurdering av hvor mange som trenger å være til stede samtidig og minimere dette antallet så langt det lar seg gjøre. Man bør også etablerte egnede arbeidsområder for de ulike fagfeltene og påse at disse er i tilstrekkelig avstand fra hverandre. 

Prøvelokalet bør etableres som egen sone der færrest mulig berøringspunkter krysser inn og ut av denne sonen. På den måten reduseres faren for at smitte mellom de som er direkte tilknyttet produksjonen og de øvrige.