• Ansatte skal ikke møte på jobb selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Ansatte som har fått påvist covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).
  • Ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på jobb.
  • Ansatte som er usikker på egen helse bør henvende seg til bedriftshelsetjenesten eller fastlege.
  • Virksomheten bør ha retningslinjer for rapportering ved sykdom.

4.1.1 Når sykdom oppstår på jobb

  • Ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon skal forlate arbeidsstedet, og straks informere nærmeste leder. Syke ansatte skal ikke ta offentlig transport. Dersom den ansatte må hentes, skal han/hun vente alene i eget rom. Den syke bør om mulig holde minimum 2 meters avstand til andre. Det er viktig at det ikke legges press på medarbeidere til å fortsette å delta på prøver/opptak eller annet arbeid dersom man har symptomer på luftveissykdom.

4.1.2 Hvis en i husstanden til en ansatt blir syk

  • Hvis en i husstanden til den ansatte har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal den ansatte møte på arbeid som normalt. Den ansatte skal imidlertid gå hjem fra arbeidet dersom han/hun får symptomer, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.
  • Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på arbeid.

4.1.3 Ansatte i risikogruppen

Alle ansatte bør inviteres til å oppgi om de tilhører risikogruppen, slik at arbeidsgiver gis mulighet til å få en oversikt over behovet for å vurdere individuell tilrettelegging ut over de generelle smittehensyn som innføres i virksomheten. Den ansatte har ikke plikt til å oppgi diagnose eller videre informasjon om sin helsesituasjon, men har plikt til å bidra i dialogen med arbeidsgiver om hvordan den individuelle tilretteleggingen best kan innrettes. Arbeidsgiver kan kreve fremlagt legeattest som dokumentasjon for at den ansatte har et reelt behov for spesiell tilrettelegging som følge av pandemien.

Dersom arbeidstaker uteblir fra arbeidet som følge av smitterisikoen skal fraværet dokumenteres med sykemelding eller kopi av vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger/uførhet.

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider.