Arbeidsgivere har etter arbeidsmiljøloven ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte. Dette kan innebære plikt til å vurdere og iverksette tiltak for å redusere risikoen for helsemessige belastninger. Ansatte har på sin side en medvirkningsplikt til å gjennomføre de tiltak som blir satt i verk. Oppdragsgiver har normalt det samme ansvaret som arbeidsgiveren i de forhold som gjelder engasjement av eksterne kompanier og ensembler.

Ansvaret innebærer at virksomhetens øverste leder:

  • Skal sørge for at virksomheten foregår innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter. Det kan være spesielle regler i den enkelte kommune som virksomhetens ledelse selv må kartlegge.
     
  • Skal tilrettelegge for at all aktivitet på institusjonen gjennomføres i tråd med Helsemyndighetenes og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger.
  • Bør kartlegge og foreta en risikovurdering av farer og problemer som kan oppstå som følge av koronavirus. Arbeidsgiver bør utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.
     
  • Skal sørge for alle arbeidstakere og andre tilknyttet virksomheten er godt kjent med retningslinjene.
  • Bør utarbeide konkrete retningslinjer for aktiviteten ved institusjonen, som tar hensyn til de begrensninger lokalene gir. Involver de ulike faggruppene, vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og tillitsvalgte i arbeidet. Vurder også om kommunelegen kan bidra.

Øverste leder er ansvarlig, men kan delegere arbeidet med å planlegge for, og overse at retningslinjene overholdes til andre, for eksempel en egen smittevernleder.