Kunst- og kulturinstitusjonene har konkrete økonomiske, sysselsettingsmessige og kunstneriske ringvirkninger for samfunnet. De økonomiske ringvirkningene dreier seg om institusjonenes betydning for næringsvirksomhet i sitt omland, blant annet gjennom turisme. Betydningen for regional og nasjonal utvikling er symbolisert gjennom «Bilbao-effekten», og har sitt norske motstykke i «opera-effekten». De har en dynamisk virkning ved at de skaper knoppskyting og ny kulturell virksomhet.

De kulturelle institusjonene bidrar også med betydelige ressurser og kompetanse til mindre produksjonsmiljøer, kompanier, ensembler og det lokale, frivillige kulturlivet. Spekters medlemmer er de viktigste arbeidsgiverne for kunstnere og kulturarbeidere landet rundt, og deres bidrag til kunstnerøkonomien som helhet er betydelig.