Ved å studere personer innenfor de ulike faggruppene, ser vi at andelen som ikke jobber helg er tilnærmet lik i 2019 sammenlignet med 2015 for sykepleiere, hjelpepleiere og spesialsykepleiere. Størst endring ser vi blant jordmødrene – mens andelen som ikke jobbet helg var 18,3 prosent i 2015, er det i 2019 16,1 prosent som ikke jobber helg.

Beregningen er basert på personer med fast ansettelsesforhold og vikarer. Timelønnede er ikke inkludert. 

Figur 1 Andel som ikke jobber helg i sykehusene. Tall fra Spekter 2015 og 2019.

Andelen som ikke jobber helg

Flere yngre jobber helg enn eldre

Det er også en klar tendens for at jo eldre sykepleierne og spesialsykepleierne er, jo færre er det som jobber helg. Når det gjelder hjelpepleierne, så ser vi samme trend, men i lavere grad enn hva vi observerer for sykepleiere og spesialsykepleiere. Jordmødrene følger samme trend som hjelpepleierne inntil de runder 65 år, men har en betydelig høyere andel som ikke jobber helg blant de som er 66 år og eldre sammenlignet med de andre faggruppene. Verdt å merke seg at det er relativt få jordmødre i aldersgruppen 66 år og eldre sammenlignet med samme aldersgruppe sykepleiere, spesialsykepleiere og hjelpepleiere.

Det indikerer at blant sykepleiere og spesialsykepleiere i aldersgruppen som kan ha små barn er det flere som jobber helg enn de som man må anta er utenfor småbarnsfasen.

Figur 2 Andel som ikke jobber helg, sortert etter faggruppe og aldersgruppe. Tall fra Spekter, Des. 2019.

Andel som ikke jobber helg, etter alder og faggruppe