For at velferdsstaten skal være bærekraftig må offentlig sektor fornye seg og bli mer effektiv. Det vil bli nødvendig med en tydeligere prioritering mellom ulike offentlige oppgaver.  Samfunnet må få mest mulig velferd ut av de ressursene som stilles til rådighet, og det må være en balanse i veksten i nye arbeidsplasser mellom privat og offentlig sektor. 

Offentlig sektor sysselsetter en tredjedel av arbeidstakerne i Norge og disponerer mer enn 60 prosent av verdiskapingen i Fastlands-Norge. Hvordan disse ressursene brukes, er avgjørende for hvor godt norsk økonomi fungerer. Produktivitetsvekst og omstilling i offentlig sektor er en helt nødvendig del av den totale produktivitetsveksten og omstillingen i det norske samfunnet.

Spekter vil reise debatten om hvilken standard det er rimelig å forvente på velferdstjenestene og hvordan ressursene skal prioriteres. Debatten må også ta opp grensene for det offentliges ansvar opp mot individets ansvar for eget liv. Et sentralt spørsmål er hva slags rettigheter og garantier samfunnet skal ta seg råd til, særlig i velferdspolitikken. Det bør også diskuteres ulike prioriterings- og rasjoneringsmekanismer, som innretning av egenandeler og finansiering og organisering av tilbudene.

Offentlige tjenester må styres og organiseres godt

Utskilling av offentlig tjenesteproduksjon i egne selskaper, med deregulering og etablering av markeder, har vært et viktig virkemiddel i modernisering av forvaltningen. Erfaringene viser at de fleste av disse omstillingene har vært vellykkede. Det produseres bedre og flere tjenester enn før, til lavere kostnader. Det er fortsatt mye tjenesteproduksjon igjen innenfor forvaltningen, og derfor et grunnlag for å vurdere ytterligere utskilling av statlige virksomheter.
God forvaltningspolitikk er avgjørende for effektiviteten og legitimiteten til velferdsstaten, men det er liten interesse for dette politikkområdet. Spekter mener det er behov for et større engasjement og debatt om forvaltningspolitikk.

Perspektivmeldingen må få større politisk relevans

Regjeringens Perspektivmelding er et av de viktigste politiske dokumentene som legges frem. Hensikten med Perspektivmeldingen er å gi de folkevalgte mulighet til å vurdere bærekraften i offentlige finanser flere tiår frem i tid, og løfte debatten om de store veivalgene for norsk økonomi.

Spekter mener at Perspektivmeldingen fortjener en mer fremtredende plass i samfunnsdebatten som et aktivt styringsdokument i den årlige budsjettpolitikken. Vi er derfor tilfredse med at regjeringen har varslet at meldingene fremover skal legges frem tidligere i stortingsperioden. Spekter vil jobbe for at oppfølgingen av meldingen blir debattert som en egen sak årlig, gjerne i forbindelse med statsbudsjettet. Det vil kunne bidra til å sikre en mer helhetlig og langsiktig økonomisk politikk, og skape større forståelse for de langsiktige utfordringene. 

Offentlig eierskap må videreutvikles

Utøvelsen av offentlig eierskap har vært et sentralt tema for Spekter helt siden etableringen. Tanken bak de store reformene rundt tusenårsskiftet var mer politisk styring i stort og mindre detaljstyring. Virksomheten skulle få større autonomi og ledelsen større handlingsrom.

Spekter vil arbeide for at offentlige eiere utøver eierskapet i tråd med prinsippene for god eierstyring. Tydelig ansvars- og rolledeling mellom eier, styret og daglig ledelse er en viktig del av dette.

Lederes handlingsrom er et viktig tema for Spekter. Forskning viser at 6 av 10 toppledere i statlig eide selskap og foretak opplever å ha et adekvat handlingsrom. Sektorselskapenes toppledere har størst handlingsrom, mens helseforetakenes toppledere har minst handlingsrom.

Sektorstyring er mer enn eierstyring. Det innebærer også bruk av regulering og økonomiske virkemidler. Samtidig ser vi at sektorstyringen varierer. Spekters medlemsvirksomheter er sentrale aktører innen sektorer som helse, samferdsel og kultur. Dette er tre sektorer med helt forskjellige styringsprinsipper. Dette er temaet i rapporten «Og bakom synger Stortinget – Statens sektorpolitiske styring», som professor Tom Colbjørnsen har utarbeidet på oppdrag fra Spekter. Rapporten peker på at Stortinget har en sentral rolle også i forhold til virksomhetenes handlingsrom. Spekter mener det er viktig at Stortinget fortsatt legger eierskapsprinsippene til grunn, slik at det ikke blir uklarhet i roller og ansvar.  

Videre er det viktig med forutsigbarhet. Dette gjelder særlig de økonomiske rammebetingelsene som avkastnings- og utbyttepolitikk. Spekter mener også at det finnes mer hensiktsmessige virkemidler for å utøve sektorpolitikk enn gjennom eierrollen, som for eksempel økonomiske virkemidler og reguleringer.