Hensikten med dette posisjonsdokumentet er å synliggjøre og underbygge Spekters posisjoner på ulike politikkområder der Spekter skal kunne forplikte medlemmene og ha synspunkter. 

Spekter skal være en ubyråkratisk og høyt kvalifisert organisasjon som raskt kan agere og bistå medlemmene. Spekter skal skape skreddersydde løsninger, ved at tariffavtaler og arbeidsgiverposisjoner bygges opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom.

Norsk økonomi har nytt godt av rike petroleumsressurser, en kompetent og omstillingsdyktig arbeidsstyrke og utstrakt handel med markeder i andre land. Den norske velferdsmodellen bygger på at velferdsgodene skal være universelle, ha høy kvalitet og være finansiert av et solidarisk felleskap der alle bidrar med så mye de kan. Velferdsmodellen må hele tiden tilpasses slik at også fremtidige generasjoner kan ha tilgang på velferdstjenester i verdensklasse.

I Perspektivmeldingen, som regjeringen la fram i februar 2021, beskrives de store utfordringene vi står foran på en grundig og god måte. Det blir færre i yrkesaktiv alder for hver pensjonist, oljeinntektene går ned og utgiftene til velferd opp. Allerede før koronapandemien kom til Norge var utfordringsbildet tydelig, og utfordringene har forsterket seg som en følge av den.

Koronapandemien har medført den sterkeste og raskeste globale økonomiske nedgangen vi noen gang har sett i fredstid. Den representerte også et stort sjokk for norsk økonomi. Erfaringer fra tidligere økonomiske kriser, som finanskrisen i 2007 -2008 og oljekrisen i 2013-2014, tilsier at aktiviteten tar seg opp igjen innen ganske få år etter økonomiske kriser. Hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil få for norsk økonomi er uvisst.

De neste tiårene vil trender som globalisering, digitalisering, klimaendringer, redusert petroleumsaktivitet, aldring av befolkningen, sentralisering og økte sosiale forskjeller komme til å utfordre velferdsmodellen. Trendene vil treffe ulike sektorer med ulik kraft og karakter. Helse, kultur, samferdsel, infrastruktur og virkemiddelapparatet, sektorer hvor Spekters medlemmer er tungt representert, vil alle påvirkes av disse generelle utviklingstrekkene. 

Skal velferdsmodellen bevares for fremtiden må de globale trendene møtes på en måte som sikrer fortsatt høy evne til å produsere gode velferdstjenester og evne og vilje til å finansiere disse. Norge skal ikke bare omstilles til å være mindre oljeavhengig, men også håndtere de varige demografiske endringer med færre i yrkesaktiv alder i forhold til den eldre delen av befolkningen. Styrking av arbeidslinjen er derfor en grunnleggende forutsetning for verdiskapning og velferd.

Spekter vil derfor arbeide for at:

  • det skapes et arbeidsliv for alle
  • alle må lære hele livet gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling slik at arbeidskraften er omstillingsdyktig
  • produktiviteten må økes i hele arbeidslivet, blant annet gjennom bruk av nye digitale løsninger.
  • de universelle velferdsordningene skal være av så god kvalitet og ha et så tydelig brukerfokus at skatteviljen ikke utfordres
  • bærekraftige løsninger tilstrebes både i innkjøp av varer og tjenester, samt i tjenesteproduksjonen
  • det skapes nye, verdiskapende jobber, som ikke setter klimamessig avtrykk
  • velferdstilbudet sikres gjennom et hensiktsmessig samspill mellom offentlige, ideelle og private aktører
  • den norske samarbeidsmodellen med hovedavtalene som utgangspunkt skal bevares og videreutvikles