Spekters medlemmer er offentlig eide, private og ideelle virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Spekter bidrar til at medlemsvirksomhetene har rammebetingelser som er best mulig tilpasset deres ulike utfordringer.

Spekters primære oppgave er å etablere tariffavtaler, gjennomføre overenskomstrevisjoner og lønnsoppgjør, og å bistå medlemmene i arbeidsgiverrelaterte og interessepolitiske spørsmål. Sammen med NHO, KS og Virke og de fire største arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne deltar Spekter i det særnorske trepartssamarbeidet med Regjeringen. Dette samarbeidet som har lange tradisjoner, er etablert for å utvikle samfunns- og arbeidsliv på en konsensusbasert og forpliktende måte, med vekt på helhetsperspektiv og ansvarlighet.

I trepartssamarbeidet forplikter Spekter medlemmene i inntektspolitikkens mål om ansvarlig lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen, og i Regjeringens ulike satsinger og prosjekter, som for eksempel arbeidet for et inkluderende arbeidsliv, kampen mot arbeidslivskriminalitet, arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, en digital fremtid, utvikling av bærekraftige pensjonsløsninger og andre forhold som er viktig for omstillingen av Norge.

Spekters posisjoner er basert på fakta, dokumentasjon og nytenking. Vi skal ha en tydelig stemme i debatten om en fremtidsrettet arbeidslivspolitikk som bidrar til økonomisk verdiskapning, økt arbeidsdeltakelse, et godt arbeidsmiljø og høy produktivitet.