Spekter ser det som viktig for planlegging og styring av helse- og omsorgssektoren at det finnes oversikt over bruk av helse- og omsorgstjenester. En del av tjenestene leveres av private virksomheter og finansieres privat. For et komplett bilde av aktiviteten, er det nødvendig at den ikke bare registreres hos offentlige helseforetak og i helse- og omsorgsvirksomheter der tjenestene er finansiert av det offentlige. Spekter støtter derfor Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å inkludere aktivitet fra privatfinansierte spesialisthelsetjenester i Norsk pasientregister (NPR) og privatfinansierte helse- og omsorgstjenester i kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).