Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer arbeidsgivere innen flere sektorer, blant annet helse, kultur og samferdsel. Innen helsesektoren organiserer Spekter alle helseforetakene i tillegg til en del private og ideelle helsevirksomheter. 

Forslaget til endringer i forskriften om opptak til høyere utdanning innebærer blant annet at det ikke lenger skal være et nivåkrav (karakterer) for opptak til sykepleierutdanningene, det holder med godkjent vitnemål. Hittil har det vært krav om minst karakteren 3 i norsk og matematikk, dette foreslås nå fjernet.

Spekter er svært skeptisk til å fjerne dette karakterkravet, og det støttes av et overveldende flertall av de som har arbeidsgiveransvar for morgendagens sykepleiere i sykehusene. Vi kan ikke se at konsekvensene av forslaget er tilstrekkelig utredet. Sykehusene har meldt tilbake til oss at en slik endring kan slå svært uheldig ut for gjennomføring av studiene og for kvaliteten på nyutdannede sykepleiere. Det har selvsagt stor betydning for pasientsikkerheten. Sykehusene må være trygge på kompetansen til nyutdannede sykepleiere.

Tilbakemeldingene er videre at utdanningsinstitusjonene heller ikke i dag har tilstrekkelig ressurser til å følge opp studenter i praksis. Ved å fjerne nivåkravene er man bekymret for at tallet på studenter med stort behov for veiledning vil øke, og den kapasiteten har ikke nødvendigvis sykehusene. En annen konsekvens kan bli at færre studenter klarer å gjennomføre studiet, noe som kan påvirke rekrutteringen til sykehusene. Det er en bekymring dersom utdanningsinstitusjonene reduserer krav til læringsutbytte i studiet for å sikre gjennomstrømming av studenter, selv om regjeringen uttrykker stor tro på at det ikke vil skje. Dette kan igjen påvirke sluttkompetansen til sykepleierne.

I høringsnotatet argumenteres det også med at det er lite som tyder på at man ved å innføre nivåkravene har oppnådd bedre gjennomføring og kvalitet. Spekter ser ikke hvordan det kan vurderes slik. Fra opptakskullet i 2018 til opptakskullet i 2019, da nivåkravene ble innført, økte gjennomføringen på normert tid fra 65,5 prosent til 69,9 prosent, altså med 4,4 prosentpoeng fra ett år til et annet. Dette tyder på både økt gjennomføring og kvalitet. Det er et veletablert faktum at karakterer har betydning for gjennomføring.

Sykepleierutdanningen består av mange ulike fagområder. Sykepleieryrket har et vidt ansvarsområde, og ofte er det pasienter med kompliserte og sammensatte sykdomsbilder. Det krever bredde- og dybdekompetanse som bygger på gode muntlige og skriftlige språkferdigheter og hvor ferdigheter i legemiddelregning inngår. Studentene skal knytte teori til praksis og praksis til teori. Språkforståelse og god tall- og matematikkforståelse er viktig som en grunnkompetanse blant annet for å forstå og til å anvende kunnskap og i neste fase til kritisk tenkning. Det er også viktig for pasientbehandlingen der kommunikasjon med pasienter og pårørende samt legemiddelhåndtering inngår. Majoriteten av pasientrettede avvik i spesialisthelsetjenesten er knyttet til legemiddelhåndtering.

Sannsynligvis vil det også være en utvikling fremover der også kompleksiteten og kravene til tjenestene vil øke. Kravene til god breddekompetanse samtidig med at det blir nødvendig med mer spesialistkompetanse, gjør at kravene til sykepleieryrket også vil øke.

Argumentet for å fjerne kravet er at det vil øke rekrutteringsgrunnlaget til utdanningene. Spekter mener at dette kan løses på andre måter, for eksempel med en enda sterkere satsing på desentrale og fleksible utdanningstilbud.

Hvis man skal frafalle karakterkravene, må det rettes oppmerksomhet mot tiltak som vil redusere risikoen dette innebærer. Dette burde vært utredet på forhånd, for eksempel om kravene i nasjonal deleksamen bør utvides blant annet med matematikk knyttet til legemiddelhåndtering, og om det kan utvikles pedagogiske modeller som i større grad sikret gjennomføring også for de med svake karakterer. Et stort flertall av sykehusene har som sagt advart mot endringen, og det bør tillegges betydelig vekt.  

Oppsummerende konklusjon:

Arbeidsgiverforeningen Spekter er svært skeptisk til å fjerne nivåkravene i matematikk og norsk for opptak til sykepleierutdanningene, uten at risikoen dette innebærer og mulige risikoreduserende tiltak er vurdert.

Gjennomføring av studiene og sluttkompetansen til nyutdannede sykepleiere henger sammen med karakterene fra videregående, og sykehusene må kunne være trygge på kompetansen til nyutdannede sykepleiere.