Spekter skiller seg fra andre arbeidsgiver- og interessepolitiske foreninger ved å organisere både aktører som anskaffer spesialisthelsetjenester, de regionale helseforetak, og aktører (kommersielle og ideelle) som leverer slike tjenester etter avtale med de offentlige helseforetakene. 

Spekter støtter det vi oppfatter som intensjonen bak Avkommersialiseringsutvalgets forslag til definisjon av ideelle aktører, som ville passe godt for de fleste av våre ideelle medlemmer innen helse, omsorg og velferd gitt at den er i overensstemmelse med EU-EØS-regelverket.  

Når vi likevel må et forbehold, knytter det seg til studentsamskipnadene. Disse kan i begrenset omfang og på spesielle vilkår drive kommersiell drift. Som Samskipnadsrådet skriver i sitt høringssvar, er studentsamskipnadene i Norge særlovsselskap regulert av lov om studentsamskipnader og forskrift om studentsamskipnadene.  

Avkommersialiseringsutvalget mener samme definisjon av ideelle velferdsaktører bør kunne anvendes på tvers av ulike velferdstjenesteområder. Den bør også kunne anvendes for ulike regelverk og ordninger innenfor hvert av disse. Det er imidlertid noe usikkert om kommersielle aspekter ved studentsamskipnader vil være i overensstemmelse med definisjonen som er foreslått, slik bl.a. Kunnskapsdepartementet har vurdert det. Spekter mener denne uklarheten må avklares før definisjonen eventuelt gjøres gjeldende, slik at den ikke er til hinder for at studentskipnadene kan fortsette å tilby studentvelferdstjenester som i dag. 

Spekter støtter forslaget om at det opprettes en registerløsning for ideelle virksomheter. Det vil bidra til forenkling og større grad av forutsigbarhet blant offentlige innkjøpere og hos leverandørene. Som Spekter har spilt inn til utvalget, er det viktig at registeret oppdateres løpende og at det ikke medfører en stor rapporteringsbyrde for de ideelle aktørene.