§ 2-1 (Medlemskap) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter bygger sin foreningsidé på at størst mulig mangfold blant medlemmene skaper det beste grunnlaget for fornyelse og nyskapning.

Som medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter kan tas opp virksomheter som etterspør Arbeidsgiverforeningen Spekters verdier og løsninger og som vil styrke Arbeidsgiverforeningen Spekter som interesseorganisasjon.

I tillegg til ordinære medlemmer kan spekter ta opp medlemmer som, uten å bli omfattet av Spekters arbeidsgiveransvar, ønsker å delta i Spekters sektorvirksomhet, jf. § 1-1 femte ledd. Slike virksomheter har ikke stemmerett på generalforsamlingen. Personer som er ansatt eller har tillitsverv i slike medlemmer kan ikke velges som medlemmer av Spekters styre eller valgkomité. 

§ 2-2 (Søknad om medlemskap) 

Søknad om medlemskap fremmes skriftlig for administrerende direktør. 

§ 2-3 (Medlemmenes opplysningsplikt. Taushetsplikt) 

Medlemmene plikter å gi foreningen opplysninger om arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Foreningen kan også kreve andre opplysninger av medlemmene som har betydning for foreningens virksomhet.

Opplysninger som foreningen har om et medlem skal bare brukes i foreningens virksomhet innenfor rammen av vedtektene. Enhver som er ansatt i, har tillitsverv i eller utfører tjenester for foreningen, plikter å hindre at uvedkommende får adgang til eller kjennskap til opplysninger som foreningen har om et medlem.

Opplysninger som foreningen har om et medlem skal bare brukes i foreningens virksomhet innenfor rammen av vedtektene. Enhver som er ansatt i, har tillitsverv i eller utfører tjenester for foreningen, plikter å hindre at uvedkommende får adgang til eller kjennskap til opplysninger som foreningen har om et medlem. 

§ 2-4 (Utmelding) 

Et medlem kan melde seg ut av Arbeidsgiverforeningen Spekter ved skriftlig melding til administrerende direktør. Utmelding som er mottatt før 1. juli i et år har virkning fra 1. januar i det derpå følgende år. Utmelding som er mottatt i andre halvår har virkning fra 1. juli det derpå følgende år. For tariffbundne medlemmer løper medlemskapet minimum ut tariffperioden. Dette innebærer at utmelding fra tariffbundne medlemmer, som skal ha virkning fra en ny tariffperiode, senest må være mottatt før 1. juli foregående år. Ingen medlemmer kan tre ut av Spekter før det har vært medlem i to år. Medlemmet er bundet av økonomiske, tariffavtalte og andre forpliktelser knyttet til foreningen, som ikke er oppfylt.

§ 2-5 (Bøter og eksklusjon) 

Medlem som bryter vedtektene, andre foreningsvedtak, inngåtte avtaler eller for øvrig opptrer illojalt overfor foreningen, kan av generalforsamlingen ilegges bøter eller ekskluderes.

Vedtak om eksklusjon kan bare treffes hvis overtredelsen er vesentlig og krever tilslutning fra to tredjedeler av de avgitte stemmer. Ilagte bøter tilfaller konfliktfondet.Ved eksklusjon gjelder § 2-4, tilsvarende.