§ 7-1 (Medlemsavgift)

Medlemmene betaler en medlemsavgift til foreningen som fastsettes forskuddsvis av generalforsamlingen for ett år av gangen.

Medlemsavgiften fastsettes i promille av medlemmenes utbetalte arbeidslønn året forut for avgiftsåret. Medlemsavgiften kan ikke settes høyere enn 3 promille av et medlems utbetalte arbeidslønn. Generalforsamlingen kan fastsette en minstekontingent uavhengig av begrensningen i annet punktum. Generalforsamlingen kan også fastsette en særlig minstekontingent som skal betales for det året virksomheten tas opp som medlem i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Virksomheter som melder seg inn i løpet av året betaler forholdsmessig kontingent.

Styret kan etter søknad fra et medlem i særlige tilfelle gi medlemmet lettelse i medlemsavgiften.
Når det av hensyn til ett eller flere medlemmer er nødvendig å gjennomføre spesielle aktiviteter som faller utenfor det styret har besluttet, kan styret, i samråd med berørte medlemmer, beslutte at det skal skrives ut ekstrakontingent blant disse medlemmene for helt eller delvis å dekke utgiftene ved aktiviteten. Slik ekstrakontingent kommer i tillegg til kontingent etter annet ledd.  

§ 7-2 (Konfliktfond) 

I tillegg til medlemsavgiften betaler de medlemmene som er bundet av kollektive avtaler, som nevnt i § 6-1 som Arbeidsgiverforeningen Spekter er part i, bidrag til et konfliktfond.  Bidragets størrelse fastsettes av generalforsamlingen.  Konfliktfondet skal anvendes til erstatning til medlemsbedriftene i tilfelle streik eller lockout etter reglene i §§ 7-4 og 7-5.

Virksomheter som har sine inntekter basert på offentlige vedtak og bevilgninger, er ikke omfattet av bestemmelsene om konfliktfond. Det samme gjelder andre virksomheter som på grunn av sin art eller finansiering ikke vil få sine inntekter redusert som følge av en konflikt. Disse virksomhetene kan imidlertid melde seg inn i fondet dersom de finner det hensiktsmessig.
Medlemmer som ikke er bundet av slike kollektive avtaler som nevnt i første ledd, kan også betale inn til Arbeidsgiverforeningen Spekters konfliktfond dersom de mener det er hensiktsmessig å være omfattet av ordningen.

Konfliktfondet tilføres:

a) bidrag som nevnt i første ledd,
b) ekstrakontingent i henhold til § 7-3
c) fondets finansinntekter

Fondets midler skal holdes atskilt fra Arbeidsgiverforeningen Spekters øvrige midler og anbringes på bankkonto eller på annen måte med tilsvarende sikkerhet, og på en slik måte at midlene er tilgjengelige når arbeidskamp kan bli aktuelt.

§ 7-3 (Ekstrakontingent) 

I forbindelse med arbeidsstans kan ordinær eller ekstraordinær generalforsamling gi styret fullmakt til å utskrive ekstrakontingent til konfliktfondet for medlemmer som ikke omfattes av arbeidsstansen. Slik fullmakt gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Ekstrakontingenten må ikke overstige et halvt års ordinær kontingent til fondet for hver måned stansen varer.

§ 7-4 (Erstatning fra konfliktfondet) 

I tilfelle streik eller lockout er medlemmer som har betalt minst ett års kontingent til konfliktfondet, berettiget til erstatning så langt fondets midler rekker. Hvis medlemmet vesentlig kan bebreides en arbeidsstans eller dens fortsettelse, kan styret nedsette medlemmets rett til erstatning eller la retten til erstatning falle helt bort.

Erstatning fra fondet utgjør for hver dag arbeidsstansen varer 2 - to - promille av utbetalt arbeidslønn foregående år (kontingentgrunnlaget).
I forbindelse med lovlige konflikter kan styret i særlige tilfeller vedta at erstatningen etter foregående ledd skal forhøyes.  Vedtak om forhøyet erstatning må være truffet før arbeidsstansen iverksettes, og må ikke overstige 4 - fire - promille av utbetalt arbeidslønn foregående år.
Styret kan gi forhåndstilsagn om erstatning etter denne paragraf.

Omfatter arbeidsstansen ikke hele virksomhetens arbeidsstokk, blir erstatningen beregnet i forhold til stansens omfang.

I tilfeller hvor de alminnelige erstatningsregler virker urimelige, kan styret fastsette erstatningen. 
Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for beregning av erstatningen.
Medlem som ikke har innbetalt medlemskontingent eller kontingent til fondet innen 4 uker etter påkrav, har ikke rett til erstatning.

Krav om erstatning må fremsettes senest 3 måneder etter arbeidsstansens opphør.

§ 7-5 (Vedtak om begrensning eller bortfall av erstatning i særlige tilfeller) 

Generalforsamlingen kan med 3/4 flertall beslutte at erstatning under generalstreik, generallockout eller lignende omfattende arbeidsstans skal nedsettes eller helt bortfalle.

I særlige tilfeller kan generalforsamlingen med 3/4 flertall beslutte at erstatningen til medlemmer som kommer i streik eller lockout helt eller delvis skal bortfalle. Slikt vedtak kan treffes for høyst ett år av gangen, og får virkning på arbeidsstans som finner sted i den tid vedtaket gjelder. Styret treffer nærmere beslutning om gjennomføring av slike vedtak. Styret kan i slike tilfeller gis adgang til å yte medlemmene lån. Slike lån bør i alminnelighet ikke overstige det beløp vedkommende bedrift ville ha fått i erstatning i henhold til § 7-4.