§ 1-1 (Formål):

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal arbeide for å sikre fornyelse og utvikling av rammevilkår, systemer og avtaler, arbeidsformer og partsrelasjoner slik at det understøtter den enkelte virksomhets evne til å skape verdier under stadig endrede forutsetninger knyttet til kompetanse, teknologi og konkurransebetingelser.

Kjernen i Arbeidsgiverforeningen Spekters virksomhet er arbeidsgiverinteressene. I denne sammenheng kan Arbeidsgiverforeningen Spekter inngå kollektive avtaler på medlemmenes vegne.

De kollektive avtalene skal utvikles som hensiktsmessige virkemidler som understøtter og balanserer den enkelte virksomhets evne til å skape verdier og det samfunnsansvaret som hviler på partene i arbeidslivet.

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal ivareta medlemmenes interesser. De produkter og tjenester Arbeidsgiverforeningen Spekter utvikler og leverer skal ta utgangspunkt i det enkelte medlems behov.

Gjennom organiserte bransje-/sektor-/fagnettverk mellom medlemmene, forskningsinstitusjoner og andre interessenter skal Arbeidsgiverforeningen Spekter sikre kompetansebygging og synliggjøring av medlemmenes ansvar, rolle og behov for hensiktsmessige rammevilkår.