§ 6-1 (Forhandlinger om kollektive avtaler med arbeidstakernes organisasjoner) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal på vegne av de medlemmer som deltar i forhandlingsfellesskapet føre forhandlinger med arbeidstakernes organisasjoner om kollektive avtaler som nevnt i arbeidstvistlovens § 1 nr.8.  Arbeidsgiverforeningen Spekter kan overlate til medlemmene å føre deler av forhandlingene.

Styret vedtar retningslinjer for forhandlinger om hovedavtale og overenskomst.  Før styret treffer sin avgjørelse skal spørsmålet forelegges de berørte medlemmene til drøfting på et medlemsmøte.

Arbeidsgiverforeningen Spekters styre kan for virksomheter som nevnt i § 3-5 sjette ledd nr. 3 opprette et underutvalg under styret som på vegne av Arbeidsgiverforeningen Spekter kan vedta retningslinjer og fullmakter i anledning forhandlinger om inngåelse og forståelse av tariffavtaler eller deler av slike som bare skal gjelde for medlemmene i gruppen og som ikke forhandle i den enkelte virksomhet.  Organet kan også gis myndighet til å behandle og treffe beslutning i anledning slike aktiviteter mellom partene som følger av overenskomster Arbeidsgiverforeningen Spekter er part i og som berører virksomheter som nevnt i § 3-5 sjette ledd nr. 3. Arbeidsgiverforeningen Spekters styre fastsetter nærmere instrukser om organets myndighet, saksbehandling, forholdet til Arbeidsgiverforeningen Spekters administrasjon mv.

Når lokale forhandlinger om overenskomst er avsluttet uten at en eller flere medlemsvirksomheter har oppnådd enighet med alle arbeidstakerorganisasjoner, kan administrerende direktør gi anbefaling om hvordan tvistene skal løses. Dersom berørte virksomheter motsetter seg den anbefalte løsningen, skal administrerende direktør legge saken frem for styret, som avgjør om anbefalingen skal følges.

Innebærer administrerende direktørs anbefaling at forhandlingene avsluttes i uenighet, og dette kan føre til at plassoppsigelse blir varslet, skal de øvrige medlemsvirksomhetene i overenskomstområdet underrettes om dette. Virksomhetene i overenskomstområdet kan innen en frist som fastsettes i underretningen bringe saken inn for styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter, som avgjør saken med bindende virkning.

Bestemmelsene i de to foregående ledd gjelder ikke når overenskomstområdet bare omfatter en enkelt virksomhet eller virksomheter som nevnt i § 3-5 sjette ledd.

§ 6-2 (Myndighet til å inngå og si opp kollektive avtaler) 

Det hører under styret å treffe vedtak om å inngå og si opp kollektive avtaler som nevnt  i § 6-1.

§ 6-3 (Særavtaler m.v.) 

Dersom det i en virksomhet kan være aktuelt å forhandle om kollektiv avtale som nevnt i § 6-1 med fagforening som er medlem av en organisasjon eller sammenslutning av organisasjoner som Arbeidsgiverforeningen Spekter har hovedavtale med, men som ikke er part i overenskomst som gjelder i virksomheten, skal Arbeidsgiverforeningen Spekter underrettes uten ugrunnet opphold. Eventuelle forhandlinger føres av Arbeidsgiverforeningen Spekter, jfr. bestemmelsene i § 6-1.
Dersom det i en virksomhet kan være aktuelt å forhandle om kollektiv avtale som nevnt i § 6-1 med annen fagforening, skal Arbeidsgiverforeningen Spekter underrettes.

§ 6-4 (Konflikter) 

Forslag om plassoppsigelse i forbindelse med lockout (aktiv lockout) vedtas av de medlemmene som er part i den avtale tvisten gjelder, eller som tvisten for øvrig retter seg mot.  Vedtaket treffes på generalforsamling, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de virksomheter som vil bli berørt, og disse virksomhetene må representere minst halvparten av de arbeidstakere som vil bli berørt av lockouten.  Vedtaket må for å være gyldig godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

Dersom det gis plassoppsigelse i forbindelse med streik for ansatte i Arbeidsgiverforeningen Spekters medlemsbedrifter kan styret, med 2/3 flertall vedta plassoppsigelse i forbindelse med lockout (passiv lockout) blant de medlemmer som er part i den avtalen tvisten gjelder, eller som tvisten for øvrig retter seg mot.

Vedtak om sympatilockout treffes av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Vedtaket må for å være gyldig ha tilslutning fra minst halvparten av de virksomheter som omfattes, og disse virksomheter må representere minst halvparten av de arbeidstakere som berøres.