I et brev til Finansdepartementet (PDF, 115KB), foreslår Spekter en rekke tiltak som kan bidra til at virksomhetene kan komme seg gjennom koronasituasjonen, og som også kan sikre at økonomien raskest mulig kommer tilbake i normal fart etter at krisen er over.

- Spekter har et klart inntrykk av at dette har vært regjeringens siktemål i de omfattende tiltakene som så langt har kommet, men vi ser at det er behov for mer, sier Bratten.

Spekter foreslår blant annet følgende nye tiltak:

  • Kompensasjonsordning til virksomheter som er pålagt å stenge.
  • Gjennomføre nødvendige endringer i konkurslovgivningen som hever terskelen for å kunne slå en bedrift konkurs, herunder at offentlige virksomheter i en periode utviser forsiktighet med å slå bedrifter konkurs.
  • Permitteringsperioden bør utvides til 52 uker
  • Vurdere ytterligere reduksjon i arbeidsgiveravgiften.
  • Fortsatt satsing på offentlige infrastrukturutbygginger de nærmeste årene.
  • Økte bevilgninger til bl.a. Innovasjon Norge, Siva og Enova når krisen går mot slutten for å sikre gründerbedrifter spesielt og innovasjonskraft generelt.

Blant Spekters medlemmer er sentrale virksomheter i virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Spekter påpeker at tiltakene i krisepakken bør dra nytte av den kompetansen og de systemene som allerede finnes hos disse.

Mange rammes av næringsforbud og etterspørselssvikt

De kraftige tiltakene og restriksjonene som er innført i Norge for å bremse spredningen av koronaviruset, gjør at en stor del av tjenestesektoren mister tilnærmet all etterspørsel. Mange bransjer som til sammen ansetter flere hundretusener, har i realiteten fått et næringsforbud.

- Omfanget av tiltak vil selvsagt måtte vurderes ut fra hvor lenge det er nødvendig å stoppe eller redusere aktiviteten i samfunnet. Tiltakene må også sees i lys av at bedriftene nå er rammet av en villet/pålagt politikk som raskt har medført redusert etterspørsel og aktivitet i økonomien, påpeker Bratten.

Oppfordrer til å bruke private aktører gjennom koronasituasjonen

Spekter har mange private medlemmer som leverer tjenester til helse- og omsorgsektoren, og understreker betydningen av at man i nåværende fase også nyttiggjør seg av den kompetanse og kapasitet som ligger i disse virksomhetene.

- Det vil først og fremst lette situasjonen for det offentlige helsevesenet,men også bidra til at disse virksomhetene kommer seg gjennom denne krisen, påpeker Bratten.

Les hele innspillet til regjeringen her (PDF, 115KB)