Spekter har innhentet denne rapporten for å dokumentere det omfattende arbeidet som over flere år har blitt prioritert av lederne i spesialisthelsetjenesten. Rapporten vil blant annet bli benyttet i arbeidet i det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget, der Spekter deltar.

Helsepersonellkommisjonen pekte i sin rapport «Tid for handling» på en rekke tiltak som kan bidra til mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester i hele landet. Et viktig tiltaksområde med potensial for økt produktivitet er investering og implementering av ny teknologi i tjenesten. Nye teknologier, som for eksempel generativ kunstig intelligens, blir ofte fremholdt som løsningen på dette utfordringsbildet.

Ny rapport gir oversikt over kompetansebehov

I rapporten Kunnskapsgrunnlag om teknologi og fremtidens kompetansebehov i helsesektoren (PDF, 2MB) peker Rambøll på hvilke mulige implikasjoner implementering og bruk av nye teknologier har for kompetansebehovet i helsesektoren. Kunnskapsgrunnlaget løfter både frem overordnede tendenser og erfaringer, samt utvalgte eksempler.

Rapporten viser at bruk av nye teknologier som eksempelvis generativ kunstig intelligens, robotikk, sensorteknologier og nye IT-systemer kan gi betydelige produktivitets- og kvalitetsgevinster. For pasientnære oppgaver peker rapporten særlig på teknologienes potensial som beslutningsstøtte og verktøy for helsepersonell, mens den kan ta over hele oppgaver innen administrasjon og logistikk. Kort fortalt kan nye teknologier i sykehus gi beslutningsstøtte, fungere som verktøy som letter arbeidsoppgaver, automatisere prosesser, bidra til færre menneskelige feil og frigjøre tid.

Rapporten peker på at det kan være utfordrende å realisere gevinstpotensialet fordi dette krever ny kompetanse og at en rekke forhold må ligge til rette for god implementering og bruk av nye teknologier. Rapporten peker blant annet på anskaffelsesfasen der elementer som samarbeid med teknologileverandører hvor man sammen tester og utvikler verktøyene slik at de vil gi gevinster og kan benyttes på en forsvarlig måte, er viktig. Dette er arbeid som ikke er gjort i en håndvending, men som bidrar til å sikre kvalitet og som økter sannsynligheten for å kunne realisere gevinstpotensialet. I tillegg kan det i prosessen også avdekkes behov for strukturelle endringer, slik som finansieringsordninger og regelverk. Videre krever implementering av nye teknologier at de integreres i tjenesteflyten på en god måte. Dette kan kreve endring av arbeidsmåter, rutiner og prosedyrer og kan være en omfattende prosess. For å lykkes med anskaffelser, implementering og bruk av nye teknologier, blir det derfor viktig å utarbeide en god strategi for arbeidet.

Kompetansebehov ved implementering av nye teknologier

I rapporten skriver Rambøll videre at det vil bli økt behov for mer tverrfaglig sammensatt kompetanse som følge av ny teknologi. Dette handler både om teknologisk forestillingsevne og -forståelse hos helsepersonell og ledere, slik at man kan identifisere mulighetene, men også om spesifikk kompetanse hos IT-personell, som også må ha god kjennskap til arbeidsoppgavene og -flyt i tjenesten.

Rapporten trekker også frem at det er behov for endringskompetanse, teknisk kompetanse, bestillerkompetanse, juridisk og regulatorisk kompetanse som viktige kompetanser for å sikre kvalitets- og produktivitetsgevinster.