Bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren er godt dokumenterte, og vil gjøre seg gjeldende både innen spesialisthelsetjenesten og innen kommunale helse- og omsorgstjenester. SSBs beregninger estimerer at antallet årsverk i helse- og omsorgssektoren må øke med 35 prosent frem mot 2035, dersom det ikke iverksettes tiltak for bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Selv om utfordringene har vært kjent lenge, er det behov for å tenke nytt om hvordan vi skal lykkes med omstilling og produktivitetsvekst

KS og Spekter har gjennomført et felles prosjekt for å oppnå̊ en bredere forståelse og innsikt i problemstillingen, og for å kunne få et felles kunnskapsgrunnlag for å samarbeide om mulige løsninger på̊ felles utfordringer i sektoren samlet sett. Samarbeidet har resultert i en rapport om bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren utarbeidet av Rambøll Management Consulting og Menon Economics. Rapporten vurderer muligheter og barrierer med hensyn til ulike løsningsforslag som kan bidra til å dempe fremtidige bemanningsbehov.

Foreløpig program:

  • Rambøll og Menon vil presentere hovedfunn i rapporten
  • Kommentarer fra følgende: Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Spekter og Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, Kari Sollien, kommunedirektør i Gjøvik kommune, Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør for Sykehuset Innlandet
  • Stortingsrepresentanter vil også kommentere (mer info kommer), samt Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen

Til slutt vil det bli åpnet for korte spørsmål fra salen. Håkon Haugsbø vil lede møtet.