I et brev til Finansdepartementet, foreslår Spekter en rekke tiltak som kan bidra til at virksomhetene kan komme seg gjennom koronasituasjonen, og som også kan sikre at økonomien raskest mulig kommer tilbake i normal fart etter at krisen er over.

- Spekter har et klart inntrykk av at dette har vært regjeringens siktemål i de omfattende tiltakene som så langt har kommet, men vi ser at det er behov for mer, sier Bratten.

Spekter foreslår blant annet følgende nye tiltak:

  • Kompensasjonsordning til virksomheter som er pålagt å stenge.
  • Gjennomføre nødvendige endringer i konkurslovgivningen som hever terskelen for å kunne slå en bedrift konkurs, herunder at offentlige virksomheter i en periode utviser forsiktighet med å slå bedrifter konkurs.
  • Permitteringsperioden bør utvides til 52 uker
  • Vurdere ytterligere reduksjon i arbeidsgiveravgiften.
  • Fortsatt satsing på offentlige infrastrukturutbygginger de nærmeste årene.
  • Økte bevilgninger til bl.a. Innovasjon Norge, Siva og Enova når krisen går mot slutten for å sikre gründerbedrifter spesielt og innovasjonskraft generelt.

Blant Spekters medlemmer er sentrale virksomheter i virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Spekter påpeker at tiltakene i krisepakken bør dra nytte av den kompetansen og de systemene som allerede finnes hos disse.

Mange rammes av næringsforbud og etterspørselssvikt

De kraftige tiltakene og restriksjonene som er innført i Norge for å bremse spredningen av koronaviruset, gjør at en stor del av tjenestesektoren mister tilnærmet all etterspørsel. Mange bransjer som til sammen ansetter flere hundretusener, har i realiteten fått et næringsforbud.

- Omfanget av tiltak vil selvsagt måtte vurderes ut fra hvor lenge det er nødvendig å stoppe eller redusere aktiviteten i samfunnet. Tiltakene må også sees i lys av at bedriftene nå er rammet av en villet/pålagt politikk som raskt har medført redusert etterspørsel og aktivitet i økonomien, påpeker Bratten.

Oppfordrer til å bruke private aktører gjennom koronasituasjonen

Spekter har mange private medlemmer som leverer tjenester til helse- og omsorgsektoren, og understreker betydningen av at man i nåværende fase også nyttiggjør seg av den kompetanse og kapasitet som ligger i disse virksomhetene.

- Det vil først og fremst lette situasjonen for det offentlige helsevesenet,men også bidra til at disse virksomhetene kommer seg gjennom denne krisen, påpeker Bratten.

Les hele innspillet til regjeringen her