Dette er blant tiltakene myndighetene vedtok per 12. mars 2020:

  • Stengning av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner (skole- og barnehagetilbud opprettholdes for visse grupper)
  • Stengning og forbud mot arrangementer, fritids- og treningstilbud
  • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling ut april måned
  • Befolkningen skal:
  • Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands)
  • Unngå offentlig transport hvis man kan, slik at de som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre
  • Unngå andre steder hvor man lett kommer nær andre hvis man kan.
  • Bruke hjemmekontor hvis mulig
  • Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Tiltakene gjelder fra og med 12. mars 2020 kl. 18:00 og frem til og med torsdag 26. mars kl. 24:00. Tiltakene kan bli forlenget. Informasjon om tiltakene er tilgjengelig på www.helsenorge.no

Unntak i forbindelse med stengte skoler og barnehager

Personell i virksomheter med «samfunnskritisk funksjon» kan få tilbud om barnehage og barneskole. Departementene har utarbeidet en første versjon av en liste over personellgrupper/stillinger som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Du kan lese listen på regjeringens nettsider.

Det er virksomhetens leder som skal vurdere hvilket personell i virksomheten som anses å ha samfunnskritiske roller/funksjoner. Spekter ber berørte virksomheter følge med på oppdateringer som gis vedrørende dette fra myndighetene. Det er for øvrig opprettet en egen e-postadresse hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for eventuelle henvendelser knyttet til ovennevnte liste.

Helsedirektoratets vedtak for stenging av skoler og barnehager gjør også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Den enkelte skole og barnehage må gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om barna for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Nærmere informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Rettigheter ved stengte skoler og barnehager

Arbeids- og sosialdepartementet har tidligere sendt ut en pressemelding hvor statsråd Torbjørn Røe Isaksen blant annet uttalte:

«Når barnehager og skoler nå stenger, ber vi alle om å være smidige og vi håper at arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger lokalt i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv.

Mange har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Men der man ikke finner andre løsninger, vil omsorgspenger være en mulighet. Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen.»

Les pressemeldingen på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider

Hvordan kan driften innrettes?

Generelt

Arbeidsgiver i den enkelte virksomhet har ansvar for å planlegge og vurdere tiltak som anses nødvendige ved utbrudd av koronaviruset.

Spekter anbefaler at ledelsen i virksomhetene på vanlig måte søker å ha gode prosesser med tillitsvalgte og ansatte for å sikre en god drift og finne fleksible løsninger som balanserer virksomhetens behov med arbeidstakerens behov i den krevende situasjonen hele Norge er i nå.

Det vil kunne oppstå behov for å gjøre endringer i arbeidssted, arbeidstid og arbeidsoppgaver for å sikre kvalifisert personell til samfunnskritiske funksjoner under den pågående koronapandemien. Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger ansatte for å opprettholde kapasitet over tid. 

Grunnregelen i arbeidslivet er at arbeidsgiveren har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Det er imidlertid noen begrensninger i arbeidsgivers styringsrett som følger av lov, tariffavtaler eller individuelle arbeidsavtaler. Blant annet har arbeidsmiljøloven og ferieloven bestemmelser som begrenser arbeidsgivers styringsrett. Det samme har Hovedavtalen og tariffavtalene, blant annet i form av drøftingsplikt.

Også individuelle avtaler kan begrense hvilke muligheter arbeidsgiver har til ensidig å overstyre innholdet i avtalen. Dette avhenger av ordlyden i den enkelte avtalen, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom det oppstår tvil rundt forståelsen av enkeltavtaler, og man ikke finner en løsning med den enkelte arbeidstaker, kan Spekter konsulteres.

Arbeidsgivers handlingsrom er dynamisk og vil blant annet avhenge av hvor ekstraordinær og akutt situasjonen er, hvilken stilling den ansatte har og hvilke arbeidsoppgaver det gjelder.

Rammene for ledelse i lys av koronaviruset

Arbeidsgiver har med utgangspunkt i situasjonen som har oppstått under den pågående koronaepidemien en utvidet styringsrett. Dette innebærer for eksempel at arbeidsgiver i mange tilfeller kan gjøre endringer i arbeidssted, arbeidstid og arbeidsoppgaver for å sikre kvalifisert personell og kompetanse, uten at det er nødvendig å følge reglene for endringsoppsigelser. Endringer kan etter omstendighetene gjøres på kort varsel. 

I den ekstraordinære situasjonen koronaviruset innebærer, vil arbeidstakerne i mange tilfeller ha en utvidet arbeidsplikt, selv om dette ikke konkret følger av arbeidsavtale, tariffavtale eller lov. Spekter understreker imidlertid at det alltid er hensiktsmessig å søke gode løsninger sammen med og i forståelse med fagforeningene og eventuelt ansatte.

Hvilke endringer arbeidsgiver kan gjøre innenfor styringsretten må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ansettelsesavtalen er et viktig startpunkt. Det er videre nødvendig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der virksomheten trenger ansatte for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet over tid. Vi oppfordrer virksomhetene til gjennom dialog med tillitsvalgte å se om det er mulig å finne gode løsninger lokalt.

Dersom virksomhetens drift påvirkes negativt av koronaviruset, kan aktuelle tiltak blant annet være følgende:

Permittering

Spekter har utarbeidet en egen artikkel vedrørende aktuelle problemstillinger knyttet til permittering. Denne finner du her.

Omdisponering av arbeidstakere

Innenfor en virksomhet kan arbeidstakere omdisponeres til andre arbeidsoppgaver enn de vedkommende utfører til daglig. Slik omdisponering skal i utgangspunktet skje innenfor arbeidsforholdets rammer (ansettelsesavtale, praksis etc.). Innenfor en virksomhet kan arbeidstakere omdisponeres til andre arbeidsoppgaver enn de vedkommende utfører til daglig. Slik omdisponering skal i utgangspunktet skje innenfor arbeidsforholdets rammer (ansettelsesavtale, praksis etc.). I situasjonen som har oppstått i forbindelse med koronaviruset, vil det imidlertid være større behov, og dermed videre muligheter enn ellers til å sette ansatte til andre arbeidsoppgaver enn de normalt utfører.

Endring av arbeidssted

På grunn av den oppståtte situasjonen vil enkelte virksomheter ha behov for å gjøre midlertidige endringer av arbeidssted. Ved større endringer bør kompenserende tiltak som kjøregodtgjørelse, overnattingstilbud mv. vurderes.

Endringer i arbeidstid

Endring av arbeidstid skal normalt skje innenfor arbeidsforholdets rammer. På grunn av den oppståtte situasjonen vil det kunne oppstå behov for å gjøre større endringer i arbeidstidsordninger, f. eks endre arbeidstid for dagarbeidere til kveld mv. Rammene for arbeidsgivers styringsrett vil også her kunne være noe videre enn normalt, men dette må vurderes konkret.

Pålegg av overtidsarbeid innenfor de gjeldende bestemmelser

Arbeidsgiver kan pålegge overtidsarbeid dersom det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov».  Loven oppstiller ulike grenser for hvor mye overtid de ansatte kan pålegges å arbeide. Lovens arbeidstidsbestemmelser, herunder grensene for overtidsarbeid, kan imidlertid fravikes for arbeid som på grunn av uforutsette hendelser må gjennomføres for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, se f.eks. arbeidsmiljøloven § 10-12 tredje ledd.

I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. At flere ansatte er syke eller satt i karantene kan gi grunnlag for utvidet bruk av overtid.

Spekter har inngått avtaler med en rekke arbeidstakerorganisasjoner om utvidede rammer for overtid i forbindelse med koronasituasjonen. Dette kan du lese mer om her.

Midlertidige ansettelser

Arbeidsgiver kan vurdere å inngå midlertidige ansettelser for å dekke opp fravær, jf. aml. §14-9, a) eller b). Vilkårene for midlertidig ansatte må imidlertid være oppfylt.

Endring av fastsatt ferie

Spekter har publisert en egen artikkel vedrørende aktuelle problemstillinger knyttet til ferie. Les mer om dette her.

Innvilgelse av velferdspermisjon

Arbeidsgiver kan innvilge søknader om velferdspermisjon dersom det fremstår hensiktsmessig, for eksempel ved stengning av skoler/barnehager og derav følgende omsorgsforpliktelser.

Stortinget har også foreslått at det inntas en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven, som fastslår:

«Ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet gi forskrift om rett til permisjon som avviker fra bestemmelsene i dette kapitlet. Slik forskrift kan gis virkning så lenge utbruddet eller faren for utbrudd er til stede.»

Forslaget innebærer også at Arbeids- og sosialdepartementet kan fastsette forskrifter om endrede rettigheter til permisjon så lenge smittefaren knyttet til korona er til stede, og som avviker fra det som ellers følger av arbeidsmiljøloven kapittel 12. Hvordan dette eventuelt vil reguleres i en forskrift, vil først avklares når dette eventuelt vedtas og implementeres. Lovforslaget er planlagt behandlet torsdag 19. mars 2020.