Spekter opplever det svært positivt at NAV i denne krevende situasjonen har tett kontakt med Spekter og de andre arbeidsgiverforeningene, og raskt finner gode og nyttige løsninger på krevende problemstillinger. NAV har også prioritert å holde kontakten med arbeidsgivere og overvåker behovet for arbeidskraft slik at permitterte ansatte kan tilbys ny jobb og arbeidsgiverne sikres tilgang på kompetanse.

NAV har behandler nå 8-9 000 søknader om dagpenger pr dag. Til sammenligning mottok NAV 160 500 søknader om dagpenger gjennom hele 2019. Det er nå over 400 000 helt eller delvis arbeidsledige i Norge, eller nesten 11 prosent av arbeidsstyrken.

Til tross for en massiv pågang, har NAV gjennom blant annet å omdisponere egne ansatte til andre oppgaver enn de har til daglig, klart å sørge for at responstiden er rask, og at de som har krav på NAV-støtte raskt får penger på konto.

Det er også verd å merke seg at det på kort tid er utviklet en rekke nye digitale løsninger som gjør det betydelige enklere for både arbeidsgivere og andre NAV-brukere å få tilgang på NAVs tjenester. Dette er viktige redskap i en tid der arbeidsgivere i norske virksomheter står overfor store utfordringer som daglig skal håndteres.

Ikke lenger nødvendig for arbeidsgiver å forskuttere dagpenger

NAV har nå fått forskutteringsordningen for dagpenger på plass.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ba for en stund siden arbeidsgivere som hadde anledning til det om å forskuttere dagpenger for ansatte som ble permittert. Det er nå ikke lenger nødvendig da NAV er i stand til å gjøre dette selv, og for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020, vil denne  muligheten opphøre helt. Arbeidsgivere som har forskuttert, må fremme søknad om refusjon innen 31.oktober 2020. 

Ansatte som har rett til dagpenger må selv kontakte NAV. For arbeidsgivere som har spørsmål rundt permitteringer er NAVs arbeidsgivertelefon tilgjengelig og har kort ventetid.

Telefonnummer til NAVs arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36, eller NAV.no

 På NAVs side om forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige finnes mer informasjon.

Enklere for arbeidsgivere å få refundert sykepenger

Vanligvis betaler arbeidsgiveren sykepenger i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av et sykefravær. For sykefravær som skyldes korona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV, og nå er det utviklet et digitalt refusjonsskjema arbeidsgivere kan benytte.

NAV skriver på sine nettsider at hensikten med dette tilbudet er å avlaste næringslivet og sikre arbeidsplasser for framtiden. I første omgang prioriteres derfor private aktører og ikke offentlig sektor. Målet er at de som søker refusjon nå, skal kunne få de første utbetalingene før påske.

Skjema for arbeidsgivere som søker refusjon av sykepenger finnes på NAVs nettsider.

Ny digital løsning for arbeidsgivere som må permittere

NAV har også utviklet en ny digital løsning for arbeidsgivere som må permittere og si opp ansatte i forbindelse med koronasituasjonen. Formålet er å forenkle samhandlingen med NAV, slik at NAV kan bistå arbeidsgivere som permitterer eller må si opp flere av sine ansatte.

Den digitale løsningen innebærer at arbeidsgivere ikke lenger skal bruke papirskjema når permitteringer eller masseoppsigelser skal meldes til NAV.

Spekter har omtalt dette mer detaljert her.