spekter.no>Temaoversikt>Inkluderende arbeidsliv>Sykefravær

Spekter er opptatt av å forstå mekanismene og forklaringene bak sykefraværet. Hvorfor har kvinner et sykefravær som i gjennomsnitt er 60 % høyere enn menns? Videre er vi i Spekter opptatt av hvilke inkluderingsgrep som kan gjøres for å mobilisere mer tilgjengelig arbeidskraft for arbeidsgiverne.

Det har lenge vært lansert som en hypotese at helsesektoren har vært verstingen i forhold til IA-arbeidet. Almlidutvalget som fikk i oppdrag utrede fraværet i denne sektoren, avlivet imidlertid denne, og slo fast at fraværet skyldtes den høye kvinneandelen og at kvinnesykefraværet ikke var avvikende i forhold til andre sektorer.

Innhold